Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Styrelsens arbete

Banken arbetar enligt fastställd Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald. I policyn anges kriterier och processer för bedömningen av lämpligheten hos föreslagna coh utsedda ledande befattningshavare, samt åtgärder för att säkerställa att bankens styrelse har tillräcklig kompetens och erfarenhet inom följande områden:

-Finansiella marknader.

-Rättsliga ramar och krav.

-Redovisning och revision.

-Stategisk planering coh förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs.

-Riskhantering.

-Bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll.

-Tolkningar av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder.

Ivetofta Sparbanks styrelse

Mot bakgrund av styrelsemedlemmars olika teoretiska utbildningar, vilka varierar från grundläggande gymnasieutbildning till universitets- och högskoleutbildningar. Kompletterande med vidareutbildningar inom respektive profession, samt för samtliga styrelsemedlemmar fortlöpande styrelseutbildningar, arbetslivserfarenheter, omfattande så väl ägande av som ledande befattningar inom tillverkningsindustri, ledande IT-företag och offentliga myndigheter, politiskt arbete på såväl kommun som riksnivå, flerårig erfarenhet av banksektorn, samt samlad mångårig kompetens av styrelsearbete i bank, gör vi bedömningen att styrelsens samlade kompetens är tillräckligt bred och djup för att kunna möta den verksamhet som Ivetofta Sparbank bedriver.

Styrelseledamöter

Lars Svensson, styrelsens ordförande

Mikael Efverman, styrelsens vice ordförande

Christer Adelsbo

Mats Jönsson

Elin Daufeldt

Malin Wildt Persson

Åsa Carlsson, personalrepresentant

Christian Jönsson, sparbankens VD

Presentation av bankens styrelse